voor wie?

In de praktijk wordt hulp en begeleiding geboden aan kinderen in het basisonderwijs, veelal uit groep 5,  6, 7 en 8,  die ondanks een gemiddelde intelligentie veel moeite hebben met het aanleren van vaardigheden op het gebied van lezen, spelling en rekenen.

De oorzaak daarvan is zelden eenduidig en bestaat uit een combinatie van factoren die per kind verschillen.

Het kind kan moeite hebben met het richten van aandacht, het verwerken van informatie, het tempo van werken,

het automatiseren van basisvaardigheden.

Vaak wordt dat pas duidelijk nadat het kind al een achterstand op de leerstof heeft opgebouwd.

Soms is er sprake van dyslexie of dyscalculie, twee hardnekkige leerstoornissen. Ook een onevenwichtig verdeelde intelligentie, een stoornis in het autistisch spectrum en  AD(HD)  kunnen het leren in de klas bemoeilijken.

Bij vrijwel alle aangemelde kinderen is een achterstand op de leerstof ontstaan die zonder gespecialiseerde hulp niet eenvoudig in te halen valt.

Veel kinderen ontwikkelen daarnaast een vorm van faalangst. Uit angst of weerzin gaat het kind de lastige leerstof uit de weg, terwijl er juist meer oefening nodig is.

Zo kan er een situatie ontstaan waarin het kind in zijn leerontwikkeling vastloopt en een negatief zelfbeeld ontwikkelt.

In de begeleiding van deze kinderen combineer ik het oefenen van de lastige leerstof met veel aandacht voor het sociaal-emotionele welbevinden van het kind.

De leerontwikkeling kan pas weer op gang komen als een kind zich competent voelt en vertrouwen in zichzelf ervaart.